Εγκύκλιοι

  • Φ.122.1/350/141732/Β2/9-12-2011, (Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4009/2011)
  • 106639/Β1, (Δημοσίευση του Ν.4009/2011)
  • 1506/14-9-2011, (Οδηγίες εφαρμογής της ΥΑ Φ.12/97315/Β3/30-8-2011 για τηνΡύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων)