Νόμοι

 • N.4547/2018, (“Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις”. Περιέχει διατάξεις για μέλη ΔΕΠ και ΑΕΙ στα άρθρα 92, 98, 101, 108,111)
 • N.4485/2017, (Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. O νέος νόμος πλαίσιο)
 • N.4405/2016, ( Άρθρο τέταρτο: Περιέχει τροποποίηση ρυθμίσεων θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.)
 • N.4386/2016, (Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Περιέχει ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.)
 • Ν. 4327/2015, (Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις)
 • Ν.4310/2014, (Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις – *Περιέχει και τροπολογίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 • Ν.4283/2014, (Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις)
 • Ν.4186/2013, (Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις)
 • Σχέδιο Αθηνά, (Τελική Πρόταση Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης – 13/3/2013)
 • N.4115/2013, (Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις – * Περιέχει τροπολογίες που αφορούν στους νόμους N.4009/2011 και Ν.4076/2012)
 • N.4009/2011-N.4076/2012, (O N.4009/2011 όπως ισχύει μετά τον Ν.4076/2012 – Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου)
 • N.4076/2012, (Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις)
 • N.4009/2011, (Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)
 • Ν.3696/2008, (Ιδρυση και λειτουργία Κολεγίων)
 • Ν.3687/2008, (Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις)
 • Ν.3685/2008, (Για τα μεταπτυχιακά – *το άρθρο 12 τροποποιήθηκε με το το αρ.24 του Ν3696*)
 • Ν.3653/2008, (Για την Έρευνα)
 • Ν.3549/2007, (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
 • Ν.3391/2005, (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος)
 • Ν.3374/2005, (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση – Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος.)
 • Ν.3369/2005, (για τη Διά Βίου Μάθηση)
 • Ν.3328/2005, (ΔΟΑΤΑΠ- μετάλλαξη του ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Ν.3282/2004, (Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και θέματα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου)
 • Ν.3255/2004, ΦΕΚ 138Α’/22.7.2004 – Ρυθμίσεις Θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

 

 

Αφήστε μια απάντηση