Νόμοι

  • Ν.4472/2017, (Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών -Για τη μισθολογική εξέλιξη των μελών ΔΕΠ: άρθρα 128-131)
  • Ν.4387/2016, (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος)
  • N.4151/2013, (Ρυθμίσεις για την τροποποίηση συνταξιοδοτικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών)
  • N.4111/2013, (Τροποποιήσεις του Ν4093/2012 – Περιέχει τις διατάξεις για θέση σε αργία δημόσιων λειτουργών και για κολλέγια)
  • N.4110/2013, (Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις)
  • N.4093/2012, (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – *Περιέχει τα νέα ειδικά μισθολόγια)
  • N.3209/2003, (Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου – *Περιέχει τα ειδικά μισθολόγια που ίσχυαν πριν το 2012)
  • Ν.3075/2002, (Συνταξιοδοτικά – * βλ. Άρθρο 10)
  • N.2530/1997, (Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου ΔΕΠ –  *Περιέχει τα ειδικά μισθολόγια που ίσχυαν πριν το 2003)

 

 

Αφήστε μια απάντηση