Συνεδρίαση ΔΣ 22/2/2013

Αποφάσεις και ψηφίσματα του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. (ομόφωνα):

1) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. συζήτησε το θέμα των προσφυγών για τις περικοπές στο ειδικό μας μισθολόγιο και κατέληξε ότι, με βάση τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες, μοναδική λύση είναι η κατάθεση ατομικών προσφυγών αμέσως στο διοικητικό πρωτοδικείο από όσους το επιθυμούν, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός προσφυγών, ο οποίος θα επιτρέψει στη συνέχεια τη δυνατότητα αίτησης πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να λυθούν κεντρικά από το ανώτατο δικαστήριο τα νομικά ζητήματα και να δρομολογηθεί η έκδοση αποφάσεων επί των ατομικών προσφυγών. Εξάλλου τη διαδικασία αυτή ακολούθησαν και άλλοι κλάδοι και πρόκειται να ακολουθήσει και η ΠΟΣΔΕΠ.

2) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 το ταχύτερο δυνατόν με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και την αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, προϋπόθεση για το έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού. Επίσης, αντιμετωπίζει με κοινωνική ευαισθησία τα προβλήματα των εργαζομένων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο Α.Π.Θ.

3) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ο οικονομικός προγραμματισμός των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολές και Τμήματα), προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.

4) 3) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει την τροποποίηση της διάταξης του Νόμου 4093/2012, η οποία προβλέπει να τίθενται αυτοδικαίως σε αργία δημόσιοι λειτουργοί με μόνη την ποινική τους δίωξη και χωρίς να μεσολαβήσει κρίση συλλογικού οργάνου που συγκροτείται και λειτουργεί με εγγυήσεις αμεροληψίας. Η κύρωση αυτή προσβάλλει κατά τρόπο δυσανάλογο όχι μόνον το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία, αλλά και δικαιώματα συνταγματικής περιωπής, καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας κανόνες που θα επιβάλλουν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, αλλά και την δυνατότητα των δημόσιων λειτουργών να αντιμετωπίζουν τις εις βάρος τους κατηγορίες με όρους κράτους δικαίου.

5) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. παρακολουθεί με προσοχή τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και των αρμοδίων κεντρικών οργάνων διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), που αφορούν τη μεταφορά αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές του Μετρό και οι οποίες αναδεικνύουν την εξέχουσα θέση της πόλης κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, στο «Στρατόπεδο Παύλου Μελά». Η απόφαση μεταφοράς του συνόλου και όχι μόνο ορισμένων ευρημάτων που δεν μπορούν να διασωθούν και αναδειχθούν στον χώρο ανεύρεσής τους δείχνει μια εντυπωσιακή αδυναμία κατανόησης της σχέσης της γεωγραφίας με την ιστορία. Ανεξάρτητα από το ζήτημα του αρχικού σχεδιασμού του Μετρό, καθώς ήταν από την αρχή βέβαιο ότι στον συγκεκριμένο άξονα στην Εγνατία Οδό θα αποκαλύπτονταν σημαντικές αρχαιότητες, το ερώτημα που παραμένει είναι η τύχη των ευρημάτων που έχουν προκύψει. Περιμένει κανείς την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, όπως και τεκμηριωμένες και κοστολογημένες (από κάθε άποψη και όχι μόνον οικονομική) εναλλακτικές προτάσεις για το θέμα που έχει προκύψει σύμφωνα και με την Διεθνή και Εγχώρια εμπειρία (βλέπε την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Μετρό Αθηνών).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχ. Χρυσανθόπουλος

Ο Γραμματέας
Απ. Χατζητόλιος

Σχετικά αρχεία