Συνεδρίαση ΔΣ 16/4/2013

Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π.

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, την Τρίτη, 16/4, στην αίθουσα 424 ν.κ.  Φιλοσοφικής (4ος ορ.) στις 5 μ.μ.

 Ημερήσια Διάταξη

 Προστίθεται το θέμα: Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του ΕΣΔΕΠ

 1. Νέα ιστοσελίδα του ΕΣΔΕΠ, τελική μορφή και όροι λειτουργίας: Εγκρίνεται ομόφωνα, έχει διαμορφώσει του όρους λειτουργίας ο Χ. Φείδας (διαχειριστής)

 2. Εκδήλωση για τις συνθήκες εργασίας του ΔΕΠ (καθαριότητα, φύλαξη): Εγκρίνεται ομόφωνα

 2α. Προσθήκη: Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του ΕΣΔΕΠ: Γίνεται συζήτηση. Δεν γίνεται δεκτή η πρόταση. Υπέρ της σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. 3 ψήφοι, κατά 5, λευκή μία.

 3. Ακαδημαϊκή αναδιάθρωση του ΑΠΘ (θέσεις και προτάσεις για το «Αθηνά»): Ο ΕΣΔΕΠ είναι απολύτως αντίθετος στο πώς έγινε η διαδικασία και στις προτάσεις του ΑΘΗΝΑ.

 4. Διοικητική αναδιάθρωση του ΑΠΘ: Γίνεται συζήτηση. Χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση. Θα διαμορφωθεί συνολική θέση.

 5. Καθεστώς απασχόλησης μελών ΔΕΠ (κατηγορίες, εισφορές): Γίνεται συζήτηση. Συμφωνία για τρεις κατηγορίες. Θα διαμορφωθεί συνολική θέση, σε συνδυασμό με τα μισθολογικά.

 6. Οικονομικά του ΕΣΔΕΠ: Εγκρίνεται η καταβολή 400 ευρώ στον Παν. Τσαρχόπουλο ως αποζημίωσης για την κατασκευή ιστοσελίδας. Εγκρίνεται για όλη τη θητεία του ΔΣ η καταβολή ταχυδρομικών τελών στον πρόεδρο ή τον γραμματέα έναντι παραστατικών των ΕΛΤΑ (κατατίθενται στον ταμία).

 7. Θέματα επικαιρότητας

 

Ο πρόεδρος            Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος   Απ. Χατζητόλιος