Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ στις 24-5-2013 για τη διαδικασία κρίσης των καθηγητών

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στη συνεδρίαση στις 24.5.13 συζήτησε το θέμα της διαδικασίας και των επιτροπών κρίσης των καθηγητών (άρθρ. 19 του ν.4009) και διαπίστωσε, λαμβάνοντας υπόψιν και την πρακτική των περασμένων 8 μηνών κατά τους οποίους εφαρμοζεται στο ΑΠΘ, ότι είναι απολύτως αδιαφανής ως διαδικασία, χωρίς εχέγγυα αντικειμενικότητας και χωρίς έλεγχο από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σημειώνει επίσης ότι μετά την τροποποίηση του ν. 4009 από τον ν. 4076 και τον ν. 4113 και την επανασύσταση τόσο των τμημάτων όσο και των τομέων η διάταξη του 4009 (που θεωρούσε την Σχολή ως τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα) δεν ανταποκρίνεται πλέον στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την Ανώτατη Εκπαιδευση και χρήζει τροποποίησης.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά:

1. Στο μέτρο που αποτελεί αρμοδιότητα της Συγκλήτου, να καταστεί η διαδικασία διαφανής και να αποκτήσει δημοσιότητα, με αναρτήσεις των διαφορετικών φάσεών της στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ  και με τη διεξαγωγή της κρίσης ενώπιον της ΓΣ του αρμόδιου Τμήματος.

2. Στο μέτρο που αφορά την Πολιτεία, να τροποποιηθεί η διάταξη και:

α. Να θεσπιστεί η υποχρεώση αιτιολογημένης εισηγητικής έκθεσης από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται από το εκλεκτορικό και κατατάσσει αξιολογικά τους υποψηφίους

β. Να διευρυνθεί το εκλεκτορικό σε τουλάχιστον 15 μέλη στα οποία να περιλαμβάνονται μέλη του οικείου τομέα, μέλη του οικείου τμήματος, μέλη από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής και μέλη από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και τα οποία επιλέγονται με κλήρωση από τα ομοειδή γνωστικά αντικείμενα και κατά ένα ποσοστό από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου τμήματος.

Απευθύνει το παρόν στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. καθώς και στον Υπουργό Παιδείας.

Για το ΔΣ,

Ο πρόεδρος                                 Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος         Απ. Χατζητόλιος

Μία γνώμη στο “Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ στις 24-5-2013 για τη διαδικασία κρίσης των καθηγητών

  1. Το αίτημα για δημοσιότητα και διαφάνεια είναι σωστό.
    Όσον αφορά τον αριθμό του εκλεκτορικού πιστεύω ότι οι 15 είναι πολλοί και η συνάθροιση ή η συνεδρίασή τους σε τηλεδιάσκεψη προβληματική. Εξάλλου είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν 15 ειδικοί. Η πλειοψηφική συμμετοχή του Τμήματος οδηγεί σε φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία καλό να ξεχαστούν. ωστόσο θα μπορούσε να προβλεφθει επιβεβαιωτική της εκλογής ή ψήφος αρνησικυρίας από το Τμήμα με αυξημένο ποσοστό. Αυτό θα εξασφάλιζε από εκλογή που θα δημιουργούσε προβλήματα λειτουργίας.

Αφήστε μια απάντηση