Επιστολή ΚΙΠΑΝ στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης για το HEAL-Link

H επιστολή ΚΙΠΑΝ στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης για την επείγουσα ανάγκη χρηματοδότησης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές
(HEAL-Link) και της έρευνας:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=47&gid=57&orderby=dmdate_published