Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών με τίτλο «Ενημέρωση του Πρύτανη σχετικά με τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος», στη οποία αναφέρεται ότι «η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ήδη συγκροτήσει από τον Απρίλιο του 2013 επιτροπή εκπόνησης και σύνταξης προτύπου Οργανισμού», αλλά και ότι «η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή εκπόνησης και συντονισμού των διαδικασιών του έργου της σύνταξης Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού», θα ήθελε να επισημάνει ότι:

– πρέπει να επανέλθει εντός των οργάνων του ιδρύματος η διαδικασία κατάρτισης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, όπως ο νόμος ορίζει και η επιθυμητή αυτονομία των ΑΕΙ επιτάσσει, με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών για το σκοπό αυτό.

– πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμου και γενικότερα η θεσμική ολοκλήρωση της νέας δομής του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Κατά συνέπεια:

1. Η «επιτροπή εκπόνησης και συντονισμού των διαδικασιών του έργου της σύνταξης Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού» πρέπει να μετατραπεί σε «επιτροπή σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού» με την προσθήκη όσων μελών ΔΕΠ κρίνει αναγκαίο η Σύγκλητος.

2. Η επιτροπή αυτή πρέπει να διαμορφώσει και να κοινοποιήσει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

3. Οι εργασίες σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού πρέπει να οδηγήσουν στο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στην παράδοση του Α.Π.Θ., με βάση την προηγούμενη εμπειρία κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου μας, και στον κεντρικό ρόλο που έχει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Ελλάδας.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ πιστεύει ότι το πανεπιστήμιό μας χρειάζεται επειγόντως, αλλά και μετά από ουσιαστική διαβούλευση, έναν αποτελεσματικό Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό, είναι πρόθυμο να συμβάλει σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και αναμένει τις σχετικές πρωτοβουλίες της Πρυτανείας.

 Για το ΔΣ,

 Ο πρόεδρος                              Ο γραμματέας

 Μιχ. Χρυσανθόπουλος         Απ. Χατζητόλιος