Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τη ζητηθείσα μείωση κατά 10% των προϋπολογισμών των έργων ΘΑΛΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τη ζητηθείσα μείωση κατά 10% των προϋπολογισμών των έργων ΘΑΛΗΣ

Με επιστολή του της 10.09.2014 προς όλα τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ανακοινώνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου ΘΑΛΗ κατά 10% (Βλ. [1]) και ζητά, μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 να υποβληθούν στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας τροποποιημένες αποφάσεις αυτεπιστασίας με το μειωμένο κατά 10% προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση αναμόρφωσης κατά την οποία η Διαχειριστική Αρχή θα αξιολογήσει την πορεία κάθε έργου (με βάση τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014) και θα αποφασίσει την «ορθολογική διαμόρφωση του προϋπολογισμού» τους. Στο αιτιολογικό της επιστολής αναφέρεται αφενός η «υψηλή υπερδέσμευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον άξονα 10, και ιδίως στους άξονες 11 & 12 στους οποίους εντάσσονται οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»» και αφετέρου «το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης που παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι Πράξεις «ΘΑΛΗΣ»».

………………………………………………………………….
Για το πλήρες κείμενο δείτε εδώ: http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1577&Itemid=47