ΠΟΣΔΕΠ: Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη μη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης των πανεπιστημιακών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2015)
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τη μη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης των πανεπιστημιακών

Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.»
Κατ’ επιταγή της ως άνω συνταγματικής διάταξης, το άρθρο 1 εδάφ. α’ και β’ του Ν.3068/2002 ορίζει ότι «το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.»
Σε εκδίκαση υποθέσεων, αναφορικά με την υπαγωγή της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης …………
Ολόκληρη η απόφαση στο http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1592&Itemid=47

 

 

Αφήστε μια απάντηση