Άξονες για το πρόγραμμα δράσης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ (Απόφαση ΔΣ, 4/3/2015)

Άξονες για το πρόγραμμα δράσης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ (Απόφαση ΔΣ, 4/3/2015)

Οι άξονες για το πρόγραμμα δράσης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δίνουν έμφαση στη βελτίωση της μισθολογικής και επαγγελματικής κατάστασης και της καθημερινότητας των μελών ΔΕΠ, στην κάλυψη των απαραίτητων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών των ιδρυμάτων, αλλά και στη βελτίωση του ακαδημαϊκού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ:

  • Μισθολογικά: Διεκδίκηση της αποκατάστασης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, με ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας και προς τις πρυτανικές αρχές, με βάση το πλαίσιο θέσεων του ΕΣΔΕΠ. Η υποβάθμιση των αποδοχών υπονομεύει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των μελών ΔΕΠ. Συντονισμός με δράσεις της ΠΟΣΔΕΠ.
  • Χρηματοδότηση πανεπιστημίων: Διεκδίκηση της αύξησης δαπανών για την Παιδεία με ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών και όλων των ελλείψεων των πανεπιστημίων (εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, φοιτητική μέριμνα). Ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  • Έρευνα: Διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου χρηματοδότησης της έρευνας με ισότιμη μεταχείριση των επιστημονικών πεδίων.
  • Καθημερινότητα: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, της ασφάλειας στους χώρους του ιδρύματος, για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος της διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους του ιδρύματος. Ενέργειες προς τις πρυτανικές αρχές, μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Θεσμικό πλαίσιο: Διοργάνωση διαβούλευσης, εκδηλώσεων ανοικτής συζήτησης για τις αδυναμίες του ισχύοντος νόμου προς την κατεύθυνση της τροποποίησής του, εξορθολογισμού και εκδημοκρατισμού του, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της διαδικασίας με την οποία γίνονται οι κρίσεις των μελών ΔΕΠ.
  • Οργανόγραμμα: Ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο οργανόγραμμα του ΑΠΘ βάσει του οποίου προκύπτουν οι πραγματικές ανάγκες του ιδρύματος σε προσωπικό.
  • Λειτουργία ΕΣΔΕΠ: Διερεύνηση της δυνατότητας στοχευμένων βελτιωτικών τροποποιήσεων του καταστατικού του ΕΣΔΕΠ για τον εκσυγχρονισμό του και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας      Αλέξανδρος Μπαλτζής

(Το αρχείο σε pdf)

Αφήστε μια απάντηση