Ανακοίνωση ΣΥΣ για το νομοσχέδιο

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣ ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Το παρόν νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων επείγουσες και αναγκαίες αλλαγές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ακαδημαϊκότητας και του αυτοδιοίκητου στα ΑΕΙ που συστηματικά υπονόμευσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γι’ αυτό η Συσπείρωση πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει η ψήφισή του. Κατά την άποψη της ΣΥΣ, θετικές παρεμβάσεις είναι η κατάργηση των ΣΙ από τα ΑΕΙ, η κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, η κατάργηση της προεπιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων και του διορισμού των αναπληρωτών πρύτανη, η επαναφορά του Τμήματος και του Τομέα ως βασικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών κυττάρων, η αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης και των Τμημάτων, καθώς και η διαφάνεια στην εκλογή και τις κρίσεις των μελών ΔΕΠ.

Ωστόσο, όπως έχει αναγνωρίσει και το ίδιο το Υπουργείο, το νομοσχέδιο δεν αποτελεί συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εισάγει σημαντικές διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά δεν αποτυπώνει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατηγικής ενός δημοκρατικού, ακαδημαϊκού και δημόσιου πανεπιστημίου. Έτσι, η ΣΥΣ ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ θεωρεί αναγκαίο, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ακαδημαϊκότητας στα ΑΕΙ με την ψήφιση του μεταβατικού νομοσχεδίου, να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και συντονισμένος δημόσιος διάλογος προς αναζήτηση μιας πιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των διαχρονικών ζητημάτων που απασχολούν τα πανεπιστήμια της χώρας μας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νέου Νόμου-πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η ΣΥΣ πιστεύει ότι στο μεταβατικό αυτό νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις, τις οποίες το Υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει. Πιο συγκεκριμένα η Συσπείρωση ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ προτείνει:

1. Εκλεκτορικά σώματα για κρίσεις και εξελίξεις. Η προέλευση της πλειοψηφίας των εκλεκτόρων από το οικείο Τμήμα, ενέχει σχέσεις εξάρτησης του κρινόμενου μέλους ΔΕΠ, εγείρει ζητήματα αδιαφάνειας και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τη διαπλοκή, όπως άλλωστε και η ισχύουσα διαδικασία με τις 7μελείς επιτροπές που συνεδριάζουν «κεκλεισμένων των θυρών». Η ΣΥΣ θεωρεί ότι τα εκλεκτορικά σώματα θα πρέπει να αποτελούνται από 11 ή 15 μέλη, όπου τουλάχιστον 6 ή 8 μέλη αντίστοιχα, θα προέρχονται από άλλα Τμήματα του ιδίου ιδρύματος, ή/και από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. Κατά τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, τόσο για τα εξωτερικά, όσο και για τα εσωτερικά μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων. Η ΣΥΣ θεωρεί θετικό ότι η συνεδρίαση για την κρίση θα γίνεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και θα λαμβάνεται υπόψη εισηγητική έκθεση, η οποία εκπονείται από τριμελή επιτροπή εκλεγμένη από το εκλεκτορικό σώμα.

2. Φοιτητική συμμετοχή στις εκλογές και στη σύνθεση οργάνων. Η ΣΥΣ θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των φοιτητών που αποτελούν οργανικό στοιχείο της πανεπιστημιακής κοινότητας και έχει επισημάνει με διάφορες αφορμές σε ανακοινώσεις της, τον προβληματικό χαρακτήρα της απουσίας εκπροσώπησής τους. Πιστεύει, όμως, ότι τα ποσοστά θα πρέπει να περιοριστούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση τους με το πανεπιστήμιο – σε αντίθεση με εκείνη των εργαζομένων και των μελών ΔΕΠ – δεν είναι μόνιμη. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

3. Αντιπροσωπευτικότητα ΟΛΩΝ των Τμημάτων στη Σύγκλητο. Η ΣΥΣ δεν συμφωνεί με διαδικασίες μερικής εκπροσώπησης και κυκλικής εναλλαγής. Θεωρεί ότι ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου θα πρέπει να καθορίζεται ανά ίδρυμα, ανάλογα με τον αριθμό των σχολών και των τμημάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο που θα οριστεί προκαταβολικά. Στη Σύγκλητο να μετέχουν ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, οι Κοσμήτορες, οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων, εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και εκπρόσωποι των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών που θα εκλέγονται με καθολική απευθείας ψηφοφορία συνολικά για το ΑΕΙ.

4. Ξεχωριστά ψηφοδέλτια για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης. Η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων να μην γίνεται ως συνδυασμός σε κοινό ψηφοδέλτιο, αλλά από ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ο Πρύτανης να εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφίων Πρυτάνεων και οι Αντιπρυτάνεις από ενιαία λίστα υποψηφίων Αντιπρυτάνεων, με δικαίωμα επιλογής από τους εκλέκτορες ενός μόνο υποψηφίου. Κατά αντιστοιχία, το ίδιο να ισχύει και για τις εκλογές Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, καθώς και Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, οι οποίοι να εκλέγονται από ενιαία λίστα υποψηφίων κοσμητόρων ή αναπληρωτών κοσμητόρων, και ενιαία λίστα υποψηφίων προέδρων ή αναπληρωτών προέδρων.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ θεωρεί ότι η υποστήριξη του αποτυχημένου θεσμού των ΣΙ αποπροσανατολίζει από τον παραγωγικό διάλογο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο πανεπιστήμιο και τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του. Είναι προφανές, ότι οι δυνάμεις που επιδιώκουν ένα αυταρχικό και επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, δεν πρόκειται να παραιτηθούν, ούτε όμως η ΣΥΣ προτίθεται να παραιτηθεί από τον αγώνα για ένα πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι ιδιωτικών συμφερόντων.

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2015

Αφήστε μια απάντηση