Απόφαση του ΔΣ ΕΣΔΕΠ σχετικά με την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τη μη καταβολή της προσαύξησης του μισθού κατά την επιστημονική άδεια (11-5-2016)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Σχετικά με την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τη μη καταβολή της προσαύξησης του μισθού κατά την επιστημονική άδεια

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών για το θέμα της αδυναμίας χορήγησης της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια, σε απάντηση του από 25/2/2016  αιτήματος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για ενημέρωση και επίλυση του προβλήματος, ζητείται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να εγκρίνουν επιστημονική άδεια για το εξωτερικό μόνο με απλές αποδοχές.

Σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 η προσαύξηση των αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του Ιδρύματος σε κάθε μέλος ΔΕΠ το οποίο κάνει χρήση της επιστημονικής άδειας. Η χρήση της επιστημονικής άδειας αποτελεί δικαίωμα των μελών ΔΕΠ με βάση τον νόμο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών).  Κανένα σημείο του νόμου δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα όργανο διοίκησης (πολυπρόσωπο ή μονοπρόσωπο) να απορρίψει αίτημα επιστημονικής άδειας με κριτήριο τη χρήση της δυνατότητας προσαύξησης του μισθού.

Συνεπώς, δεν είναι σύννομη  η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη χρήση του δικαιώματος της προσαύξησης του μισθού, ως προϋπόθεση για την έγκριση της επιστημονικής άδειας για το εξωτερικό, εφόσον μάλιστα ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών). Η προσαύξηση του μισθού αποτελεί δικαίωμα και δεν εγκρίνεται από κανένα όργανο. Συνεπώς, μη σύννομη θα είναι και η απόρριψη της αίτησης από οποιοδήποτε όργανο με την αιτιολογία ότι ο αιτών ζητά την άσκηση του δικαιώματος για προσαύξηση του μισθού.

Είναι γεγονός ότι η δυσκολία απόδοσης της προσαύξησης του μισθού από το Α.Π.Θ. αποτελεί μία ακόμη δυσάρεστη συνέπεια της πολιτικής συνεχών μειώσεων της κρατικής χρηματοδότησης, που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, καθώς η προσαύξηση αυτή εντάσσεται στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων. Η μη χορήγησή της όμως από το Α.Π.Θ τα τελευταία τρία έτη, δυσχεραίνει το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και υποβαθμίζει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος για την οποία τόσο πασχίζει. Δημιουργεί δε άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ καθώς η προσαύξηση αυτή δίνεται κανονικά από τα άλλα Ιδρύματα.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κατανοεί τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται το Α.Π.Θ. εξαιτίας των μεγάλων περικοπών του τακτικού προϋπολογισμού του από την κυβέρνηση, ωστόσο εκτιμά ότι η ανακοίνωση του Αναπληρωτή Πρύτανη δεν αποτελεί τρόπο επίλυσης του προβλήματος, καθώς πιέζει τα μέλη ΔΕΠ να παραιτηθούν “οικειοθελώς” ενός εργασιακού τους δικαιώματος!

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από τις πρυτανικές αρχές να ανακαλέσουν τη μη σύννομη οδηγία και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος χωρίς να οδηγούν τα μέλη ΔΕΠ σε προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση των αποδοχών τους.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας      Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση