Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ. (11/5/2016)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.

 

Η ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση είναι συνταγματικές συνιστώσες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αποτελούν πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. To ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ αναθέτει στα ίδια τα ΑΕΙ τη θέσπιση ειδικότερων αρχών και κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, με τη συγκρότηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Δεκάδες θέματα που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας παραμένουν σε εκκρεμότητα (τουλάχιστον 100 παράγραφοι του νόμου 4009/2011 παραπέμπουν στον Οργανισμό). Ήδη κατά τον καινούργιο νόμο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», εκτός των όσων ήδη προβλέπονται (π.χ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές), στον Οργανισμό ρυθμίζονται θέματα του ΕΛΚΕ  (άρθρ. 24, παρ.3β), και άλλα επείγοντα θέματα, όπως η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρ. 27, παρ. 10).

Η Κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τις βασικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και δεν έχει αλλάξει τον ρυθμιστικό χαρακτήρα του Οργανισμού και του Κανονισμού Ιδρύματος. Επομένως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για περαιτέρω αργοπορία στην ολοκλήρωση της σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ.

Ο καινούργιος νόμος για την έρευνα ρητά προβλέπει (άρθρ. 26, παρ. 6) ότι «έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Η ρύθμιση αυτή, ωστόσο, θέλει να καλύψει ένα προσωρινό θεσμικό κενό και όχι να δικαιολογήσει την παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία η Σύγκλητος εκδίδει ad hoc αποφάσεις για τα θέματα που διαρκώς προκύπτουν.

Εφόσον η πανεπιστημιακή κοινότητα θέλει να διασφαλίσει τη θεσμική διοικητική αυτοτέλεια του Α.Π.Θ., πρέπει και μπορεί, μέσω των διοικητικών αρχών της που οφείλουν να επισπεύσουν, να ολοκληρώσει τη σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του, με την αναγκαία δημοσιότητα και διαβούλευση, ώστε να λήξει μια σοβαρή πολύχρονη διοικητική και λειτουργική εκκρεμότητα. Το Α.Π.Θ. πρέπει να δείξει ότι θέλει τη διοικητική αυτοτέλεια του και είναι σε θέση να την διαχειριστεί.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας     Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση