Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για τη διαδικασία προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ

Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για τη διαδικασία προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουν για τη διαδικασία προκήρυξης των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, παραθέτοντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και ενεργειών.

Η κατανομή των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας έγινε αρχικά από το Υπουργείο Παιδείας με την απόφαση Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με νέο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 και ακολούθως με το με αρ. πρωτ. Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016, διευκρινίστηκε η διαδικασία προκηρύξεων των κενών θέσεων.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ θεώρησε προφανώς ως πολύ σημαντικό το θέμα της προκήρυξης νέων θέσεων, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, και συζήτησε διεξοδικά την κατανομή των θέσεων στα 41 Τμήματα του ΑΠΘ. Με πρωτοβουλία της Πρυτανείας συζητήθηκε και εγκρίθηκε ένας ολοκληρωμένος αλγόριθμος κατανομής στα Τμήματα, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του μια σειρά παραμέτρων (αριθμό φοιτητών, καθηγητών, λοιπού προσωπικού, συνταξιοδοτήσεων, κ.α.). Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στις συνεδριάσεις της με αρ. 2924/14-4-2016 και 2925/6-5-2016, αποφάσισε την κατανομή των νέων θέσεων στα Τμήματα για τον καθορισμό βαθμίδας και γνωστικού αντικειμένου.

Τον Μάιο 2016 και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων, ψηφίστηκε, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, νέο νομικό πλαίσιο εκλογής μελών ΔΕΠ (άρθρο 70, Ν.4386/11-5-2016). Δυστυχώς το νέο νομοθέτημα είχε σημαντικές παραλείψεις που καθιστούσαν αδύνατη την προκήρυξη, όχι μόνο των νέων θέσεων αλλά και των θέσεων για εξέλιξη. Το γεγονός επισημάνθηκε στο Υπουργείο, το οποίο αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο, προχώρησε σε διόρθωση/συμπλήρωση των προβλέψεων του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου με νέο νομοθέτημα (άρθρο 4, Ν.4405/13-7-2016). Στο ΑΠΘ τα περισσότερα Τμήματα είχαν ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες προκήρυξης από τις Γενικές τους Συνελεύσεις. Όμως μετά την ψήφιση του νέου, δεύτερου στη σειρά νόμου που ρυθμίζει τις διαδικασίες προκήρυξης, έπρεπε υποχρεωτικά όλες οι διαδικασίες να επαναληφθούν, σύμφωνα με την Ενημερωτική Εγκύκλιο του Υπουργείου με αρ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016). Δηλαδή στο τέλος Ιουλίου θα έπρεπε να επαναληφθούν οι διαδικασίες με νέες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, ενώ ήδη, όπως ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, είχε διακοπεί η σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Τμημάτων και των Σχολών του.

Τα όργανα διοίκησης των Τμημάτων άρχισαν να συνεδριάζουν από την 1η Σεπτεμβρίου και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στα περισσότερα Τμήματα του ΑΠΘ. Το αρμόδιο Τμήμα μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, έως σήμερα, παρά την γνωστή, σημαντική έλλειψη διοικητικών υπαλλήλων στο ΑΠΘ, έχει αποστείλει 19 προκηρύξεις προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας 24 προκηρύξεων και αναμένει να υποβληθούν με ευθύνη των Τμημάτων και οι υπόλοιπες 24 προκηρύξεις, επί συνόλου 67 θέσεων μελών ΔΕΠ.

Με τα με ημερομηνία 9/6, 18/7, 25/7 και 12/9/2016 ηλεκτρονικά μας μηνύματα, έχουν αποσταλεί σε όλους τους κ.κ. Κοσμήτορες Σχολών και Προέδρους Τμημάτων, ενημερωτικά έγγραφα και πρότυπα κείμενα για τη διαδικασία προκήρυξης και τη δημοσίευση των προκηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ επιλέγει διαρκώς τη συνεργασία και όχι την αντιπαράθεση με τους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, στοχεύοντας στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του Ιδρύματος. Η Πρυτανεία δεν ασκεί πολιτική, δεν πολιτεύεται και, προφανώς, δεν «κάνει αντιπολίτευση».

Αφήστε μια απάντηση