Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.: Για την πολιτική επιστροφής των ομότιμων και γενικά αφυπηρετησάντων καθηγητών στα πανεπιστήμια

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr

24/10/2016

Για την πολιτική επιστροφής των ομότιμων και γενικά αφυπηρετησάντων καθηγητών στα πανεπιστήμια

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π., τη λεκτοροποίηση των Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., τη διεύρυνση των διδακτικών και ποικίλων υποχρεώσεων του ήδη υπηρετούντος προσωπικού Ε.ΔΙ.Π, την επιστροφή των ομότιμων καθηγητών στα αμφιθέατρα, και τα προγράμματα μαθητείας για μεταδιδάκτορες, εντάσσονται σε μια γενικότερη πολιτική που έχει ως στόχο την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκό προσωπικό μέσω εμβαλωματικών λύσεων χωρίς την προκήρυξη θέσεων καθηγητών.

Δημιουργείται έτσι ένα διδακτικό προσωπικό ετερογενούς σύνθεσης, διαφορετικής προέλευσης και πολλών ταχυτήτων. Υποβαθμίζεται και η συνιστώσα της έρευνας αλλά και του ίδιου του πανεπιστημίου το οποίο αντιμετωπίζεται όχι ως ένας χώρος παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης αλλά ως ένα απλό διδασκαλείο του οποίου τα διδακτικά κενά πρέπει να καλυφτούν με κάθε δυνατό και ευφάνταστο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η πολιτική επιστροφής των ομότιμων και γενικά αφυπηρετησάντων καθηγητών στα πανεπιστήμια. Με διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε της κυβέρνησης είτε συναδέλφων βουλευτών επιστρέφουν οι συνταξιούχοι καθηγητές στα αμφιθέατρα, τους δίνεται η δυνατότητα να επιβλέπουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, να συμμετέχουν στις επταμελείς εξεταστικές επιτροπές των υποψηφίων διδακτόρων, να διεκδικούν και να διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα ενώ προαναγγέλλεται και η κατάθεση ρύθμισης ακόμη και για τη συμμετοχή τους στα εκλεκτορικά σώματα για την κρίση νέων θέσεων ή της εξέλιξης καθηγητών.

Αυτό που χρειάζεται είναι ανανέωση με την εκλογή νέων συναδέλφων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται και επιπλέον να δώσουν την νέα πνοή που απαιτούν πολλά γνωστικά αντικείμενα. Δεν λύνεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων με την παράταση της δραστηριότητας των ομότιμων ή γενικά των αφυπηρετησάντων καθηγητών ή την παραμονή των καθηγητών μέχρι το βαθύ γήρας. Αντίθετα:

  • καταλαμβάνεται έτσι ζωτικός χώρος για την ανάπτυξη των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων νεότερων συναδέλφων στα πανεπιστήμια,
  • φράζεται ο δρόμος σε εκατοντάδες ταλαντούχους νέους επιστήμονες για τη διεκδίκηση μιας θέσης στα ιδρύματα, οι οποίοι έτσι καταδικάζονται στην ανεργία και την περιθωριοποίηση,
  • η εμπλοκή τους σε καθαρά διοικητικές πράξεις αλλά ακόμη και στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν υπόκειται σε κανένα διοικητικό έλεγχο.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία είναι αντίθετη στην πολιτική επιστροφής των ομότιμων ή γενικά των αφυπηρετησάντων καθηγητών στα πανεπιστήμια. Θεωρεί ότι η μόνη ορθή επιλογή για την κάλυψη των αναγκών των ΑΕΙ σε προσωπικό, είναι η κάλυψη των κενών θέσεων σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με νέους επιστήμονες οι οποίοι θα βρουν το ζωτικό χώρο για να καλύψουν διδακτικά και να αναπτύξουν ερευνητικά τα γνωστικά εκείνα αντικείμενα που σταδιακά έχουν αρχίσει να εκλείπουν από τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

 

Αφήστε μια απάντηση