ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι το τοπίο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα μας απέκτησε άναρχη μορφή, η οποία καθιστά επιβεβλημένη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές το οποίο αν και θέτει ως στόχο τη ρύθμιση του άναρχου χώρου των μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάζεται επανεξέταση ως προς μερικές γενικές του αρχές και παρουσιάζει σημεία τα οποία χρήζουν αλλαγών και βελτιώσεων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου:

 • θεσπίζει ένα ασφυκτικά περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στη λειτουργία των ΠΜΣ, με πλήθος ρυθμίσεων οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εισάγοντας παράλληλα πρόσθετη γραφειοκρατία,
 • περιέχει πολλά ασαφή σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης (π.χ. στο ποσοστό των διδασκόντων που προέρχονται από το Τμήμα, σύνθεση λειτουργία και χρηματοδότηση των διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.α),
 • δεν προβλέπει τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ,
 • δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των υπαρχόντων ΠΜΣ,
 • δεν δηλώνει απερίφραστα την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά ουσιαστικά υποχρεώνει όλα τα ΠΜΣ να υιοθετήσουν εκ των πραγμάτων δίδακτρα στο μέλλον.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι

 • η επιβολή οροφής στα τέλη εγγραφής δεν μπορεί να καθορίζεται οριζόντια και ατεκμηρίωτα για όλα τα ΠΜΣ, αλλά μετά από οικονομικοτεχνική μελέτη η οποία θα προσδιορίζει το βασικό κόστος λειτουργίας τους,
 • η διδασκαλία αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα των καθηγητών πανεπιστημίου στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν και συνεπώς μπορεί να προβλέπεται αμοιβή μόνο για διδασκαλία σε ΠΜΣ άλλων Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημίων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας πριν καταθέσει την τελική του πρόταση να αρχίσει διάλογο με τα αρμόδια θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων και τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη βελτίωση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε εκτός του στόχου για τη ρύθμιση του άναρχου πεδίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, να δίνει ταυτόχρονα αναπτυξιακή ώθηση στις Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μισθολογίων

Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα ειδικά μισθολόγια και την εφαρμογή της απόφασης του μισθοδικείου για το 25% αφορολόγητο και την επιστροφή φόρου των δικαστικών, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τη συνταγματική της υποχρέωση για τη συμμόρφωση της με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη συνεπαγόμενη αποκατάστασή τους στα προ του 2012 επίπεδα.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών υπέστησαν οριζόντιες περικοπές 40% κατά την περίοδο 2010-13, περικοπές οι οποίες παραμένουν ακέραιες, αντίθετα με αυτές των άλλων μισθολογίων που αποκαταστάθηκαν πλήρως ή μερικώς. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιδιαίτερα των χαμηλών βαθμίδων, να αμείβονται με πενιχρούς μισθούς, που πλέον συγκρίνονται με εκείνους της μέσης εκπαίδευσης.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση:

(α) Να μη γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και να αλλάξει όπως οφείλει το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, βάσει της οποίας υποχρεούται να το επαναφέρει στο επίπεδο του 2012.

(β) Στο υπό κατάρτιση νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών να ληφθούν υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δηλ. ότι οι μισθοί τους έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, μεγαλύτερες αυτών των άλλων ειδικών μισθολογίων, οι οποίες παραμένουν ακέραιες μόνο για αυτούς, και ότι αποτελούν μια κατηγορία με αυξημένα προσόντα, ειδικά καθήκοντα και ρόλο στην εκπαίδευση των αυριανών επιστημόνων της χώρας η οποία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα λόγω του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» στο εξωτερικό.

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την προκήρυξη των 500 θέσεων καθηγητών Α.Ε.Ι.

Σε σχέση με την προκήρυξη των  500 νέων θέσεων καθηγητών που δόθηκαν στα Α.Ε.Ι., είναι  γνωστό ότι ένας μόνο πολύ μικρός αριθμός από τις 67 θέσεις καθηγητών που έχουν δοθεί στο Α.Π.Θ. έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας για προκήρυξη. Για πολλές από αυτές τα τμήματα δεν έχουν ακόμη λάβει τις αποφάσεις οι οποίες απαιτούνται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της προκήρυξης ενώ οι αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου καθιστούν δύσκολη και χρονοβόρα τη διεκπεραίωσή τους.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά:

 • από όλους του εμπλεκόμενους στο Α.Π.Θ. να επιταχύνουν άμεσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προκήρυξη των θέσεων,
 • από τις πρυτανικές αρχές να ενημερώσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα για την πορεία της διαδικασίας και τις αιτίες της καθυστέρησης.

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας                Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων των πανεπιστημίων

Το Υπουργείο Παιδείας προέβη, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε μια διαδικασία νομοθέτησης για τα Πανεπιστήμια, με την αιφνιδιαστική κατάθεση και ψήφιση τροπολογιών χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως συζήτηση μέσα στη Βουλή και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι το ίδιο το Υπουργείο να διαπιστώνει την επόμενη ημέρα νομοτεχνικές αστοχίες και σφάλματα, προσπαθώντας να τα επιλύσει με την εκ νέου κατάθεση τροπολογιών σε ψηφισμένες τροπολογίες (βλ. διαδικασία κρίσης και εξέλιξης καθηγητών) αλλά ακόμη και εγκυκλίων που επιχειρούν να αναστείλουν την εφαρμογή του νόμου μέχρι τη εκ νέου τροποποίησή του (βλ. ένταξη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π σε βαθμίδα Λέκτορα).

Η διαδικασία όμως νομοθέτησης δεν αφορά μόνο στους τύπους και στην κοινοβουλευτική δεοντολογία αλλά και στην ουσία δηλ. την τήρηση της δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και η συζήτηση στα όργανα της Βουλής δεν  προφυλάσσει μόνο από σφάλματα και νομοθετικές αστοχίες αλλά συνιστά σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει επιτέλους να σταματήσει να ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης με αποσπασματικές τροπολογίες επί τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, και να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει, σεβόμενη την κοινοβουλευτική δεοντολογία και τον διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας     Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις επικείμενες αλλαγές στο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών

Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο σύνταξης ενός νομοσχεδίου για τα ειδικά μισθολόγια, σε εφαρμογή των εξαγγελιών της για τον λεγόμενο «εξορθολογισμό» τους.

Παρά την προ τριών μηνών ρητή δέσμευση του γραφείου του Αν. Υπουργού κ. Χουλιαράκη ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρξει συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ για να συζητηθούν αναλυτικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών, το Υπουργείο Οικονομικών κωφεύει στα συνεχή αιτήματα των πανεπιστημιακών καθηγητών για συνάντηση. Την ίδια στιγμή συναντά εκπροσώπους κλάδων άλλων ειδικών μισθολογίων ενώ παράλληλα διαρρέει επιλεκτικά, σε συνεχή βάση, διάφορες πληροφορίες στον τύπο. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

16/7/2016

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου

No Border Camp στο Α.Π.Θ.: Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

H αυθαίρετη κατάληψη των χώρων του ΑΠΘ από χιλιάδες κατασκηνωτές μέλη άγνωστων ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με την ονομασία “No Border Camp – Thessaloniki 2016” ανέδειξε για μια ακόμη φορά την αδυναμία της πανεπιστημιακής κοινότητας και των αρχών της (δηλαδή όλων μας) να διαχειριστούν καταστάσεις αυτού του είδους.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από τις πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο με το κλείδωμα των κτηρίων (που, όπως φάνηκε, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό), το κλείσιμο των εργαστήριων και των βιβλιοθηκών, τον αυτοεγκλεισμό όσων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν το θάρρος να συνεχίζουν να εργάζονται μέσα σε καθεστώς φόβου και την ουσιαστική αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος για δέκα ημέρες, δηλώνει για μια ακόμη φορά, αλλά πλέον με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, την αδυναμία της πανεπιστημιακής κοινότητας και των αρχών της να διαχειριστούν και να ελέγξουν τους χώρους του Ιδρύματος και να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία. 

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα και το θεσμικό πλαίσιο που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση αυτού του μεγέθους, όταν μάλιστα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει για χρόνια ολόκληρα παραβατικές ή και ακόμη εγκληματικές συμπεριφορές από ολιγομελείς ομάδες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναδειχθούν και να τονιστούν οι ευθύνες των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας, τα οποία ουσιαστικά αρνούνται να παρέμβουν και να προασπίσουν τη δημόσια περιουσία και την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, παρά τις ρητές εκκλήσεις των εκλεγμένων οργάνων της διοίκησης του ΑΠΘ σε αρκετές περιπτώσεις.

Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν αρκούν πλέον τα ευχολόγια και οι εκκλήσεις των πρυτανικών αρχών προς στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να «αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία», όταν η εμπειρία των προηγούμενων ετών απέδειξε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για αυτό. Οι πρυτανικές αρχές συνεπώς θα πρέπει

 • να καταγγείλουν δημόσια, ευθαρσώς και με σαφήνεια την αδράνεια που επιδεικνύουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αλλά και η Κυβέρνηση πρωτίστως, για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των εκπαιδευτικών, διοικητικών και ερευνητικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ΑΠΘ στην προκείμενη περίπτωση, υπό το πρόσχημα της αυτοδιοίκησής τους ή για να μην επιδεινωθούν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, και
 • να προχωρήσουν επιτέλους στην ανάληψη πιο δραστικών μέτρων, δράσεων, περιλαμβανομένης της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, οι οποίες θα αφυπνίσουν την πολιτεία αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

 

Για το ΔΣ

   Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας

 

Η απόφαση της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ για απεργία στις 15-6-2016 και παράσταση στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης για τις αλλαγές στο μισθολόγιο και στο συνταξιοδοτικό σύστημα των πανεπιστημιακών καθηγητώνΑπόφαση _ μισθολογικά_απεργία_ ΓΣ_1-6-2016

Το ψήφισμα της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

Ψήφισμα για την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.

 

Η ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση είναι συνταγματικές συνιστώσες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αποτελούν πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. To ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ αναθέτει στα ίδια τα ΑΕΙ τη θέσπιση ειδικότερων αρχών και κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, με τη συγκρότηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Δεκάδες θέματα που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας παραμένουν σε εκκρεμότητα (τουλάχιστον 100 παράγραφοι του νόμου 4009/2011 παραπέμπουν στον Οργανισμό). Ήδη κατά τον καινούργιο νόμο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», εκτός των όσων ήδη προβλέπονται (π.χ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές), στον Οργανισμό ρυθμίζονται θέματα του ΕΛΚΕ  (άρθρ. 24, παρ.3β), και άλλα επείγοντα θέματα, όπως η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρ. 27, παρ. 10). Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Σχετικά με την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τη μη καταβολή της προσαύξησης του μισθού κατά την επιστημονική άδεια

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών για το θέμα της αδυναμίας χορήγησης της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια, σε απάντηση του από 25/2/2016  αιτήματος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για ενημέρωση και επίλυση του προβλήματος, ζητείται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να εγκρίνουν επιστημονική άδεια για το εξωτερικό μόνο με απλές αποδοχές.

Σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 η προσαύξηση των αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του Ιδρύματος σε κάθε μέλος ΔΕΠ το οποίο κάνει χρήση της επιστημονικής άδειας. Η χρήση της επιστημονικής άδειας αποτελεί δικαίωμα των μελών ΔΕΠ με βάση τον νόμο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών).  Κανένα σημείο του νόμου δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα όργανο διοίκησης (πολυπρόσωπο ή μονοπρόσωπο) να απορρίψει αίτημα επιστημονικής άδειας με κριτήριο τη χρήση της δυνατότητας προσαύξησης του μισθού. Συνέχεια