ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

7/3/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενημέρωση για την απόφαση του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών

Τον Απρίλιο του 2016 κατατέθηκε αίτηση στο Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ από τους τρεις διαδίκους της πρότυπης δίκης του ΣτΕ και την ΠΟΣΔΕΠ (η οποία όμως για τυπικούς λόγους κρίθηκε ότι δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση συμμόρφωσης) με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αρίθμ. 4741/2014 απόφαση της πρότυπης δίκης του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών κατά το έτος 2012.

Τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκε η απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ (http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2017/02/Συμβούλιο-Συμμόρφωσης.pdf ) η οποία:

 • επιβεβαιώνει εκ νέου την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 4093/2012,
 • επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί, και την υποχρεώνει (όσον αφορά στους 3 προσφεύγοντες) να συμμορφωθεί άμεσα, σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης,
 • δηλώνει ότι το σύνολο των πανεπιστημιακών καθηγητών μπορούν να θεμελιώσουν αποζημιωτικές αξιώσεις για την αποκατάσταση των αποδοχών τους, από την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης (29/12/2014) δηλ. μπορούν να διεκδικούν δικαστικά την επιστροφή των περικοπών σε συνεχή βάση,
 • επισημαίνει ότι εάν η Κυβέρνηση προχωρήσει στη νομοθέτηση νέων ειδικών μισθολογίων, όσον αφορά στο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, οι συνολικές αποδοχές τους δε μπορεί να είναι μικρότερες από εκείνες που υπήρχαν πριν τον Αύγουστο του 2012, δηλ. θα πρέπει να αποκαθιστά πλήρως του μισθούς στα προ του 2012 επίπεδα,
 • αναφέρει ρητά ότι δεν συνιστά συμμόρφωση της Διοίκησης η αόριστη αναφορά του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής ότι προχώρησε στην επεξεργασία πρότασης και βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο του νομικού πλαισίου για την οριστική επίλυση του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας του νόμου.
 • επισημαίνει, επίσης, ότι η σύνδεση του ζητήματος της συμμόρφωσης του δημοσίου με τις υποχρεώσεις της χώρας λόγω μνημονίου, για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, συμπεριλαμβανομένου αυτού των μελών του Δ.Ε.Π., δεν συνιστούν νόμιμα εμπόδια για την συμμόρφωση του δημοσίου.

Τόσο ο ΕΣΔΕΠ όσο και η ΠΟΣΔΕΠ συνέστησαν σε όλες και όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν ομαδικές αγωγές για τα έτη 2015 και 2016. Εικάζουμε ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια θα αρχίσουν να συμμορφώνονται προς αυτή την απόφαση-οδηγό του ΣτΕ. Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη δικαστική διεκδίκηση από τους συναδέλφους της επιστροφής των περικοπών για μετά το 2015, όσο το πρόβλημα δεν επιλύεται νομοθετικά δηλ. με απόφαση από την κυβέρνηση για κατάρτιση νέου μισθολογίου, το οποίο να είναι σύμφωνο με την απόφαση του ΣτΕ.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ υπενθυμίζει στην Κυβέρνηση για ακόμη μια φορά την υποχρέωσή της για τη μη εφαρμογή νόμων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί από τα ανώτατα δικαστήρια, υποχρέωση η οποία συνεπάγεται την κατάρτιση νέου μισθολόγιου το οποίο να αποκαθιστά πλήρως τις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας              Αθανάσιος Κούγκολος

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

21/11/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τη συμμετοχή των καθηγητών σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών

Κάθε χρόνο, δεκάδες καθηγητές ορίζονται από τη διοίκηση του Ιδρύματος, με τη διαδικασία της κλήρωσης, σε επιτροπές αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων, παρακολούθησης οικονομικών προσφορών και παραλαβής.

Η πρακτική αυτή ορισμού κατά περίπτωση (ad hoc) επιτροπών για κάθε διαγωνισμό ακολουθείται καταχρηστικά από τη διοίκηση, καθώς για τη διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών ο νόμος επιβάλλει τον ορισμό τριών επιτροπών θητείας ενός έτους  (επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και επιτροπή παραλαβής), οι οποίες έχουν τη γνώση και τη διαθεσιμότητα να χειρίζονται όλες τις διαδικασίες που απαιτεί η διενέργεια των διαγωνισμών. Αντιθέτως, η κατά περίπτωση συγκρότηση επιτροπών προβλέπεται μόνο για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων διαγωνισμών που αφορούν σε υπηρεσίες (και όχι προμήθειες) και μετά από ειδικά αιτιολογημένη κρίση. Τα δε μέλη των επιτροπών αυτών θα πρέπει να συγκροτούνται από άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλ. έχουν την εμπειρία και την ειδίκευση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει κρίνει παγίως ότι οι επιτροπές προμηθειών δημοσίων φορέων πρέπει να έχουν ετήσια θητεία και μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συγκρότηση ad hoc επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών και μάλιστα αυτών που αφορούν μόνο σε υπηρεσίες.

Επιπλέον, η Διοίκηση με την πάγια διαταγή με ΑΠ 12588/8-12-2014 του Πρύτανη του Α.Π.Θ., δεν κάνει αποδεκτή καμία αίτηση παραίτησης ή απαλλαγής, και με βάση αυτήν απορρίπτει εκ των προτέρων κάθε σχετικό αίτημα με αντιρρήσεις των συναδέλφων, χωρίς να εξετάζει την ουσία του αιτήματος. Με βάση όμως την αρχή της χρηστής διοίκησης, η διοίκηση οφείλει να εκδίδει πράξεις μετά από άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας. Συνεπώς, η διοίκηση οφείλει να εξετάζει επί της ουσίας το αίτημα και τις αντιρρήσεις του πολίτη-υπαλλήλου και όχι να το απορρίπτει εκ των προτέρων με πάγια διαταγή.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των καθηγητών σε συλλογικά όργανα και ειδικότερα στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών αποτελεί ηθική και όχι συμβατική υποχρέωση, ζητά από τις πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος:

 • Να ακολουθήσουν, ως οφείλουν, τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τα θεσμικά όργανα (Ελεγκτικό Συνέδριο, ΝΣΚ) διαδικασίες για τη συγκρότηση των επιτροπών, όπως έχει γίνει και σε άλλα Α.Ε.Ι., και να προβούν άμεσα στον ορισμό των τριών επιτροπών, θητείας ενός έτους για τη διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν στη διενέργεια όλων των διαγωνισμών. Να σταματήσουν δε την πρακτική του ορισμού κατά περίπτωση (ad hoc) επιτροπών για κάθε είδους διαγωνισμό, με τη διαδικασία της κλήρωσης, με την οποία εμπλέκεται μεγάλος αριθμός καθηγητών, ειδικών και μη.
 • Ο κατ’ εξαίρεση ορισμός επιτροπών, όπου αυτός πραγματικά απαιτείται, να γίνεται με βάση το νόμο μόνο για παροχή υπηρεσιών και με κλήρωση από άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλ. να έχουν την εμπειρία και την ειδίκευση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, και όχι από όλο το καθηγητικό προσωπικό του Ιδρύματος.
 • Να εξετάζουν επί της ουσίας, ως οφείλουν, τις όποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις επιτροπές και όχι να τις απορρίπτουν εκ των προτέρων με βάση την πάγια διαταγή του Πρύτανη.

 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι το τοπίο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα μας απέκτησε άναρχη μορφή, η οποία καθιστά επιβεβλημένη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές το οποίο αν και θέτει ως στόχο τη ρύθμιση του άναρχου χώρου των μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάζεται επανεξέταση ως προς μερικές γενικές του αρχές και παρουσιάζει σημεία τα οποία χρήζουν αλλαγών και βελτιώσεων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου:

 • θεσπίζει ένα ασφυκτικά περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στη λειτουργία των ΠΜΣ, με πλήθος ρυθμίσεων οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εισάγοντας παράλληλα πρόσθετη γραφειοκρατία,
 • περιέχει πολλά ασαφή σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης (π.χ. στο ποσοστό των διδασκόντων που προέρχονται από το Τμήμα, σύνθεση λειτουργία και χρηματοδότηση των διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.α),
 • δεν προβλέπει τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ,
 • δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των υπαρχόντων ΠΜΣ,
 • δεν δηλώνει απερίφραστα την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά ουσιαστικά υποχρεώνει όλα τα ΠΜΣ να υιοθετήσουν εκ των πραγμάτων δίδακτρα στο μέλλον.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι

 • η επιβολή οροφής στα τέλη εγγραφής δεν μπορεί να καθορίζεται οριζόντια και ατεκμηρίωτα για όλα τα ΠΜΣ, αλλά μετά από οικονομικοτεχνική μελέτη η οποία θα προσδιορίζει το βασικό κόστος λειτουργίας τους,
 • η διδασκαλία αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα των καθηγητών πανεπιστημίου στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν και συνεπώς μπορεί να προβλέπεται αμοιβή μόνο για διδασκαλία σε ΠΜΣ άλλων Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημίων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας πριν καταθέσει την τελική του πρόταση να αρχίσει διάλογο με τα αρμόδια θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων και τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη βελτίωση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε εκτός του στόχου για τη ρύθμιση του άναρχου πεδίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, να δίνει ταυτόχρονα αναπτυξιακή ώθηση στις Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μισθολογίων

Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα ειδικά μισθολόγια και την εφαρμογή της απόφασης του μισθοδικείου για το 25% αφορολόγητο και την επιστροφή φόρου των δικαστικών, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τη συνταγματική της υποχρέωση για τη συμμόρφωση της με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη συνεπαγόμενη αποκατάστασή τους στα προ του 2012 επίπεδα.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών υπέστησαν οριζόντιες περικοπές 40% κατά την περίοδο 2010-13, περικοπές οι οποίες παραμένουν ακέραιες, αντίθετα με αυτές των άλλων μισθολογίων που αποκαταστάθηκαν πλήρως ή μερικώς. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιδιαίτερα των χαμηλών βαθμίδων, να αμείβονται με πενιχρούς μισθούς, που πλέον συγκρίνονται με εκείνους της μέσης εκπαίδευσης.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση:

(α) Να μη γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και να αλλάξει όπως οφείλει το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, βάσει της οποίας υποχρεούται να το επαναφέρει στο επίπεδο του 2012.

(β) Στο υπό κατάρτιση νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών να ληφθούν υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δηλ. ότι οι μισθοί τους έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, μεγαλύτερες αυτών των άλλων ειδικών μισθολογίων, οι οποίες παραμένουν ακέραιες μόνο για αυτούς, και ότι αποτελούν μια κατηγορία με αυξημένα προσόντα, ειδικά καθήκοντα και ρόλο στην εκπαίδευση των αυριανών επιστημόνων της χώρας η οποία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα λόγω του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» στο εξωτερικό.

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την προκήρυξη των 500 θέσεων καθηγητών Α.Ε.Ι.

Σε σχέση με την προκήρυξη των  500 νέων θέσεων καθηγητών που δόθηκαν στα Α.Ε.Ι., είναι  γνωστό ότι ένας μόνο πολύ μικρός αριθμός από τις 67 θέσεις καθηγητών που έχουν δοθεί στο Α.Π.Θ. έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας για προκήρυξη. Για πολλές από αυτές τα τμήματα δεν έχουν ακόμη λάβει τις αποφάσεις οι οποίες απαιτούνται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της προκήρυξης ενώ οι αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου καθιστούν δύσκολη και χρονοβόρα τη διεκπεραίωσή τους.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά:

 • από όλους του εμπλεκόμενους στο Α.Π.Θ. να επιταχύνουν άμεσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προκήρυξη των θέσεων,
 • από τις πρυτανικές αρχές να ενημερώσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα για την πορεία της διαδικασίας και τις αιτίες της καθυστέρησης.

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας                Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων των πανεπιστημίων

Το Υπουργείο Παιδείας προέβη, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε μια διαδικασία νομοθέτησης για τα Πανεπιστήμια, με την αιφνιδιαστική κατάθεση και ψήφιση τροπολογιών χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως συζήτηση μέσα στη Βουλή και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι το ίδιο το Υπουργείο να διαπιστώνει την επόμενη ημέρα νομοτεχνικές αστοχίες και σφάλματα, προσπαθώντας να τα επιλύσει με την εκ νέου κατάθεση τροπολογιών σε ψηφισμένες τροπολογίες (βλ. διαδικασία κρίσης και εξέλιξης καθηγητών) αλλά ακόμη και εγκυκλίων που επιχειρούν να αναστείλουν την εφαρμογή του νόμου μέχρι τη εκ νέου τροποποίησή του (βλ. ένταξη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π σε βαθμίδα Λέκτορα).

Η διαδικασία όμως νομοθέτησης δεν αφορά μόνο στους τύπους και στην κοινοβουλευτική δεοντολογία αλλά και στην ουσία δηλ. την τήρηση της δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και η συζήτηση στα όργανα της Βουλής δεν  προφυλάσσει μόνο από σφάλματα και νομοθετικές αστοχίες αλλά συνιστά σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει επιτέλους να σταματήσει να ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης με αποσπασματικές τροπολογίες επί τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, και να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει, σεβόμενη την κοινοβουλευτική δεοντολογία και τον διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας     Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις επικείμενες αλλαγές στο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών

Η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο σύνταξης ενός νομοσχεδίου για τα ειδικά μισθολόγια, σε εφαρμογή των εξαγγελιών της για τον λεγόμενο «εξορθολογισμό» τους.

Παρά την προ τριών μηνών ρητή δέσμευση του γραφείου του Αν. Υπουργού κ. Χουλιαράκη ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρξει συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΔΕΠ για να συζητηθούν αναλυτικά οι προθέσεις της Κυβέρνησης για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών, το Υπουργείο Οικονομικών κωφεύει στα συνεχή αιτήματα των πανεπιστημιακών καθηγητών για συνάντηση. Την ίδια στιγμή συναντά εκπροσώπους κλάδων άλλων ειδικών μισθολογίων ενώ παράλληλα διαρρέει επιλεκτικά, σε συνεχή βάση, διάφορες πληροφορίες στον τύπο. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

16/7/2016

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου

No Border Camp στο Α.Π.Θ.: Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

H αυθαίρετη κατάληψη των χώρων του ΑΠΘ από χιλιάδες κατασκηνωτές μέλη άγνωστων ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με την ονομασία “No Border Camp – Thessaloniki 2016” ανέδειξε για μια ακόμη φορά την αδυναμία της πανεπιστημιακής κοινότητας και των αρχών της (δηλαδή όλων μας) να διαχειριστούν καταστάσεις αυτού του είδους.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος από τις πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο με το κλείδωμα των κτηρίων (που, όπως φάνηκε, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό), το κλείσιμο των εργαστήριων και των βιβλιοθηκών, τον αυτοεγκλεισμό όσων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν το θάρρος να συνεχίζουν να εργάζονται μέσα σε καθεστώς φόβου και την ουσιαστική αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος για δέκα ημέρες, δηλώνει για μια ακόμη φορά, αλλά πλέον με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, την αδυναμία της πανεπιστημιακής κοινότητας και των αρχών της να διαχειριστούν και να ελέγξουν τους χώρους του Ιδρύματος και να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία. 

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα και το θεσμικό πλαίσιο που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση αυτού του μεγέθους, όταν μάλιστα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει για χρόνια ολόκληρα παραβατικές ή και ακόμη εγκληματικές συμπεριφορές από ολιγομελείς ομάδες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναδειχθούν και να τονιστούν οι ευθύνες των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας, τα οποία ουσιαστικά αρνούνται να παρέμβουν και να προασπίσουν τη δημόσια περιουσία και την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, παρά τις ρητές εκκλήσεις των εκλεγμένων οργάνων της διοίκησης του ΑΠΘ σε αρκετές περιπτώσεις.

Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν αρκούν πλέον τα ευχολόγια και οι εκκλήσεις των πρυτανικών αρχών προς στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να «αναλάβουν κάθε δυνατή πρωτοβουλία», όταν η εμπειρία των προηγούμενων ετών απέδειξε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για αυτό. Οι πρυτανικές αρχές συνεπώς θα πρέπει

 • να καταγγείλουν δημόσια, ευθαρσώς και με σαφήνεια την αδράνεια που επιδεικνύουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αλλά και η Κυβέρνηση πρωτίστως, για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των εκπαιδευτικών, διοικητικών και ερευνητικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ΑΠΘ στην προκείμενη περίπτωση, υπό το πρόσχημα της αυτοδιοίκησής τους ή για να μην επιδεινωθούν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, και
 • να προχωρήσουν επιτέλους στην ανάληψη πιο δραστικών μέτρων, δράσεων, περιλαμβανομένης της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, οι οποίες θα αφυπνίσουν την πολιτεία αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

 

Για το ΔΣ

   Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας

 

Η απόφαση της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ για απεργία στις 15-6-2016 και παράσταση στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης για τις αλλαγές στο μισθολόγιο και στο συνταξιοδοτικό σύστημα των πανεπιστημιακών καθηγητώνΑπόφαση _ μισθολογικά_απεργία_ ΓΣ_1-6-2016