Ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για την "αξιολόγηση" των υπαλλήλων του ΑΠΘ

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για την "αξιολόγηση" των υπαλλήλων του ΑΠΘ

Βλέποντας 1 ανάρτηση (από 1 συνολικά)
 • Συγγραφέας
  Αναρτήσεις
 • #1424

  Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ
  http://enotikiauth.blogspot.gr

  Για την «αξιολόγηση»
  των Διοικητικών Υπαλλήλων του Α.Π.Θ.

  16 Αυγούστου 2013

  H Eνωτική Πρωτοβουλία είναι εντελώς αντίθετη στο τρόπο με τον οποίο τίθενται σε κινητικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι: χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, με τη μηχανιστική άθροιση μορίων αμφιβόλου ορθότητας ή δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και ειδικά το Α.Π.Θ., οποιαδήποτε αιφνίδια και βίαιη απομάκρυνση διοικητικού προσω-πικού είναι βέβαιο ότι θα πλήξει την ίδια τη λειτουργία του Ιδρύματος. Τα επικείμενα μέτρα, με τον οριζόντιο χαρακτήρα τους, θα επιδεινώσουν περαιτέρω όλα τα προβλήμα-τα που βιώνουμε εξαιτίας της ισχνής χρηματοδότησης και των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και θα πλήξουν αδιακρίτως χρήσιμους και μη, φιλότιμους και μη υπαλ-λήλους.

  Η Ενωτική Πρωτοβουλία πιστεύει πως η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της (αρχές, όργανα διοίκησης, προσωπικό) είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της αξι-שּׁλόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και όλων των υπηρεσιών του Α.Π.Θ. Η αξιολόγη¬ση του διοικητικού προσωπικού πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμ¬μα, αλλά και να γίνει σε βάθος χρόνου.

  Η απαραί¬τητη διαδικασία εσωτερικής αναδιάρθρωσης του ιδρύματος, όπως κατ’ επα-νάληψη ζητά η Ενωτική Πρωτοβουλία, πρέπει να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του μέσω:
  • κατάρτισης οργανογραμμάτων των Τμημάτων/Σχολών και των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης
  • ορθολογικής ανακατανομής του διοικητικού προσωπικού, ώστε να μην υπάρ¬χουν Τμήματα ή Υπηρεσίες χωρίς ή με αναιμικό προσωπικό, και άλλα με πλεονάζον
  • ορθολογικής αξιοποίησης του διοικητικού προσωπικού (και όχι υπάλληλοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε θέσεις γραφέων!)
  • εφαρμογής της ενιαίας ηλεκτρονικής γραμματείας
  • απλοποίησης της εσωτερικής γραφειοκρατίας.

  Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι πρέπει:
   Οι πρυτανικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην κατάρτιση του Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Ιδρύματος, έτσι ώστε να καταγραφούν οι πραγμα-τικές ανάγκες μέσω της αντιστοίχισης καθηκόντων και υπάρχοντος προσωπικού.
   Η Σύγκλητος να σταθεί αντίθετη σε κάθε άλλη χρήση της αξιολόγησης των διοι-κητικών υπαλλήλων, πόσο μάλλον μιας προσχηματικής που θέτει κριτήρια άσχε-τα με την πραγματικό¬τητα και τις ανάγκες ενός πανεπιστημίου.
  Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

Βλέποντας 1 ανάρτηση (από 1 συνολικά)
 • Πρέπει να συνδεθείτε για να απαντήσετε σε αυτό το θέμα.